15 มิถุนายน 2551

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP (Individualized Education Program)

ทำไมต้องทำ IEP
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2545 กำหนดให้มีการจัดทำ IEP

IEP (Individualized Educatino Program) คืออะไร
คือ แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลพิการ ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้เป็นเฉพาะบุคคล

คนพิการ หมายถึง
บุคคลที่จดทะเบียนคนพิการหรือบุคคลที่สถานศึกษารับรองว่าเป็นคนพิการ

ประโยชน์ของ IEP
- ผู้เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักและรับผิดชอบ ต่อการจัดการศึกษาและผลของการจัดการศึกษาแก่เด็กพิการแต่ละบุคคล
- ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเกิดความตระหนักว่า เด็กพิการ ต้องการการจัดการศึกษาเป็นรายบุคคล
- พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาให้กับลูกของตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ารับบริการทางการศึกษา
- IEP เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา และเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ
- IEP ช่วยให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหา หรือจัดบริการสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม

คณะทำงาน โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและจัดทำ IEP จำนวน 3 - 7 คน
* ผู้บริหาร
* ผู้ปกครอง
* ครูประจำชั้น
* ครูสาระอื่นๆ/ครูการศึกษาพิเศษ
* ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
* นักเรียน
* ฯลฯ

ประเมินอย่างไร
ประเมิน สภาพอารมณ์และสังคม สุขภาพ สติปัญญา การได้ยิน การเห็น ความสามารถด้านการเรียน ความสามารถในการเคลื่อนไหว ฯลฯ
- ประวัติ ข้อมูลทั่วไป
- การสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิด
- การสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมิน/แบบสำรวจ
- แบบคัดแยก หรือแบบคัดกรองต่างๆ
- แบบทดสอบมาตรฐานต่างๆ
- ผลการวัดระดับสติปัญญา
- เอกสารรับรองความพิการ
- สมุดประจำตัวคนพิการ
- แฟ้มสะสมงาน
- ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น: